Daily Schedule

Time Monday - Saturday Time Sunday
4:45 AMParkash Sri Guru Granth Sahib Ji 4:45 AMParkash Sri Guru Granth Sahib Ji
5:00 AMPanj Baaniya Nitnem 5:00 AMPanj Baaniya Nitnem
7:15 AMAsa Di Var Kirtan 6:00 AMWaheguru Simran
8:00 AMArdas & Hukamnama Sahib 8:00 AMAsa Di Var Kirtan
5:30 PMRehras Sahib 8:45 AMBhog Sri Akhand Path/Sukhmani Sahib
6:00 PMKirtan 10:00 AMKirtan & Katha
7:00 PM Katha 1:00 PMArdas and Hukamnama Sahib
7:45 PMArdas & Hukamnama Sahib 7:00 PMRehras Sahib
8:10 PMSukh Asan Sri Guru Granth Sahib Ji 7:45 PMSukh Asan Sri Guru Granth Sahib Ji